Solat : Solat Sunnah Ba'diyah Jumaat
Solat Sunnah Ba’diyah Jum’at dan Jumlah Raka’atnya

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan dari Ibnu  ‘Umar, Jika Ibnu  ‘Umar  melaksanakan  solat  Jum’at, setelah nya  ia  melaksanakan  solat dua raka’at di rumahnya.  Lalu  ia  berkata  bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi  wa sallam biasa melakukan seperti itu.”  (HR. Muslim no. 882)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Jika salah seorang di antara kalian solat Jum’at, maka lakukanlah solat setelahnya empat raka’at.” (HR. Muslim no. 881)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Hadits-hadits ini menunjukkan disunnahkannya solat sunnah ba’diyah Jum’at  dan  dorongan  untuk  melakukan nya, minimalnya  adalah dua raka’at,  sempurnanya  adalah empat raka’at.”  (Syarh Muslim, 6: 169)

Imam Nawawi rahimahullah juga berkata,“Disebutkan empat raka’at kerana keutamaannya. Sedangkan disebutkan dua raka’at untuk menjelaskan bahawa solat sunnah ba’diyah Jum’at minimalnya adalah dua raka’at. Sudah dimaklumi bahawa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengerjakan solat ba’diyah Jum’at empat raka’at kerana beliau sendiri yang memerintahkan dan mendorong untuk melakukannya. Empat raka’at ini lebih banyak mendapatkan kebaikan dan lebih utama.” 
(Syarh Muslim, 6: 169-170)


Melaksanakan di Masjid atau di Rumah?

Syaikh Muhammad bin ‘Umar Bazmoul hafizhohullahmenjelaskan bahawa kedua hadits tersebut menunjukkan bahawa boleh mengerjakan dua atau empat raka’at. Namun empat raka’at lebih afdhol kerana tegas dari sabda Rasul. Dan sebaik-baik solat sunnah adalah di rumah, baik dua atau empat raka’at yang dilakukan. (Lihat Bughyatul Mutathowwi’, hal. 99)

Syaikh Musthofa Al ‘Adawi hafizhohullah mengatakan, “Jika seseorang mau, ia bisa melaksanakan solat ba’diyah Jum’at di masjid. Bisa pula ia melaksanakannya di rumah jika ia mau. solat sunnah di rumah itu lebih afdhol kerana keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya kecuali solat wajib” (HR. Bukhari no. 731 dan Muslim no. 781). (Khuthobul ‘Amm minal Kitab was Sunnah, hal. 76)


Memisah Antara solat Jum’at dan solat Ba’diyah

Jika seseorang melakukan solat ba’diyah Jum’at di masjid, maka diperintahkan ia memisah antara solat wajib dan solat sunnah dengan berbicara atau berpindah tempat.

Berdasarkan hadits As Saa-ib bin Yazid bahawa Mu’awiyyah radhiyallahu ‘anhu pernah berkata kepadanya, “Apabila engkau telah solat Jum’at, janganlah engkau sambung dengan solat lain sebelum engkau berbicara atau pindah dari tempat solat. Demikianlah yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam perintahkan pada kami. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda, “Jangan lah menyambung satu solat dengan solat yang lain, sebelum kita berbicara atau pindah dari tempat solat”. (HR. Muslim no. 883)

Ash Shan’ani rahimahullah mengatakan, “Hadits ini menunjukkan disyari’atkannya memisah antara solat sunnah dan solat wajib, jangan kedua solat tersebut bersambung langsung. Secara tekstual larangan di atas bermakna diharamkan. Hadits ini tidaklah khusus untuk solat jum’at saja kerana perowi berupaya menunjukkan kekhususan hukum itu untuk solat jama’ah dengan hadits yang bersifat umum mencakup solat Jum’at dan solat lainnya.” (Subulus Salaam, 3: 148)

Semoga hari Jum’at kita menjadi hari yang penuh kebaikan dan diisi pula dengan amalan sholih.

Wallahul muwaffiq.

FEEDJIT Live Traffic Map